"Эн Би Си" ХХК-ийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээний сүлжээнд холбогдох нөхцөл /RAO/

Энэхүү баримт бичгээр Телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулах Холболтын гэрээний нөхцөлийг тодорхойлсон ба Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид "Зохицуулах хороо" гэх)-ны 2021 оны 33 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам" (цаашид "Холболтын журам" гэх)-ын 2.5 дах хэсэгт заасныг баримтлан боловсруулсан болно.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДСЭН БАГЦ
Захиалах
LOYALTY БАГЦ
Захиалах
Төлбөр төлөх аргачлал
Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл